Stormflodsberedskab

Forhøjet vandstand/stormflod kan medføre risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har på grund af sin lange kyststrækning og øerne, Agersø og Omø en række områder der trues af vandmasserne i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod.

I forbindelse med varsler om forhøjet vandstand, følges vandstandsprognoser m.v. meget nøje af beredskabet. Center for Beredskab har en lang række opgaver og forpligtigelser som påbegyndes ret tidligt efter højvandsvarslerne fra DMI begynder at indløbe.

Beredskabets opgavesæt i forbindelse med risikoen for stormflod og oversvømmelser er, dels at vurdere omfanget af eventuelle oversvømmelser i forhold til de varslede vandstandsprognoser og dels at støtte op om sikringen af vigtige og kritiske installationer, funktioner og infrastruktur i kommunen.

Hvad kan du selv gøre?

I mange tilfælde kan der gøres en række tiltag som i høj grad kan afværge de største ødelæggelser, hvis bare man er ude i tide! Sådanne tiltag kan opdeles i "langsigtet forebyggelse" og mere akutte afværgeforanstaltninger.

Her og nu

Når du bliver opmærksom på, at der varsles om forhøjet vandstand, skal du sørge for, at være på forkant med situationen.

  1. Luk af og dæk til - Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende.
  2. Led vandet væk - Tjek at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav eventuelt render rundt om huset.
  3. Vær klar - Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt.
  4. Er uheldet alligevel ude, og vandet trænger ind, skal du snarest kontakte dit forsikringsselskab med henblik på at få i værksat følgeskadebekæmpelse.
  5. Ved alvorlige uheld som for eksempel ulykker med personskade eller lignende skal du alarmere via 1-1-2.

Langsigtet forebyggelse

  1. Etabler højvandslukke i din kloak eller tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret kloakmester om det.
  2. Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.
  3. Har du pumpebrønd, kan du få placeret en ekstra pumpe i brønden.
  4. Sørg for at fliser og terræn omkring huset har den rette vinkel, så vandet kan løbe væk.
  5. Anlæg dræn om kælderen, hvis vandet ofte trænger gennem kældervæggen.

Vejledning til forebyggelse

Center for Beredskab har udarbejde en vejledning som indeholder en lang række anbefalinger om forebyggelse og afværgeforanstaltninger. Vejledningen indeholder også oplysninger om, hvor du kan anskaffe dig sandsække og hvordan man bedst bruger dem.

Stormrådet har udarbejdet to videoer der omhandler Stormflodsordningens dækning og hvad du gør når stormfloden rammer dig.

Siden er sidst opdateret 26. maj 2021