Fyrværkeri

Der findes regler for opbevaring og salg af fyrværkeri, MEN også for hvordan du må opbevare fyrværkeri som privatperson

Til dig der vil sælge fyrværkeri

Hvis du vil sælge fyrværkeri i Slagelse Kommune skal du sikre dig, at du overholder reglerne i de tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Du kan sælge fyrværkeri på to måder. Enten kan du sælge fra din butik eller tilsvarende salgslokale, hvor dette skal anmeldes til Center for Beredskab. Anmeldelsen foretages her på Beredskabets hjemmeside, se "anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri", og skal indsendes senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

Hvis ikke du sælger fra en butik, men ønsker at etablerer et midlertidigt salgssted, er der en del flere regler du skal overholde, både hvad angår din oplagring af fyrværkeri og indretningen af dit salgssted. Det betyder også, at du i dette tilfælde skal indsende en ansøgning til Center for Beredskab, der skal meddele tilladelse.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at reglerne i de tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er overholdt. Endvidere skal der være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforhold.

Ønsker du at opbevare og bruge fyrværkeri?

Der er regler for, hvornår du må købe og affyre fyrværkeri i Danmark. Der er også grænser for, hvor meget fyrværkeri du må opbevare derhjemme. Læs også, hvad du skal gøre med overskydende fyrværkeri.

Salg og brug af fyrværkeri

Man må købe fyrværkeri fra 15. december til 31. december. Perioden for brug af fyrværkeriet gælder fra d. 27. december til 1. januar.

Vær forsigtig ved brug af fyrværkeri og overhold den sikkerhedsafstand for dig og dit publikum, der står på fyrværkeriet.

Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale.
100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation.
Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Slagelse Kommune kan forbyde brug af fyrværkeri i et område eller fastsætte særlige afstandskrav, for eksempel på grund af tørke eller i nærheden af virksomheder med en særlig risiko. Der er imidlertid ikke udstedt sådanne forbud i Slagelse Kommune på nuværende tidspunkt.

Forbud mod brug af fyrværkeri vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i dagspressen.

Opbevaring af fyrværkeri

Du må transportere og opbevare fyrværkeri med maks. 5 kg NEM. NEM står for Netto Eksplosivstof-Mængde og angiver, hvor meget krudt, der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på fyrværkeriet.

Mærkning af fyrværkeri

Fyrværkeri skal være mærket med et CE-mærke. Hvis ikke det har et CE-mærke, er fyrværkeriet ulovligt, og du må derfor ikke anvende det. Derudover skal der medfølge en brugsvejledning på dansk, som angiver sikkerhedsafstanden til fyrværkeriet.

Som forbruger skal du dog fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

Gode råd ved brug af fyrværkeri

  • Læs den vedlagte brugsanvisning til fyrværkeriet
  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun fyrværkeri udendørs og ikke i nærheden af brandfarlige steder
  • Overhold den anbefalede sikkerhedsafstand til publikum
  • Klargør kun ét stykke fyrværkeri ad gangen
  • Vend fyrværkeriet med affyringsretningen lodret opad
  • Anbring fyrværkeriet i et solidt fæste som anbefalet
  • Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk
  • Gå aldrig tilbage til en fuser.

Håndtering af overskydende fyrværkeri

Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af ved nytåret, kan du kontakte din kommune for at få deres anvisninger for bortskaffelsen. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der kan modtage fyrværkeri.

Du må godt gemme fyrværkeriet til det igen bliver d. 27. december, men du må maks. opbevare 5 kg NEM. NEM-vægten står på fyrværkeri.

Overskydende fyrværkeri skal opbevares på en fornuftig måde. Læg det mørkt og tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder. Du skal opbevare alt fyrværkeri utilgængeligt for børn, og du må endelig ikke fjerne beskyttelseshætten fra lunter.