Brandsyn

Brandsyn - for din sikkerheds skyld

Brandsynet er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren eller brugeren om formålet med de brandforebyggende regler.

Formålet med brandsyn

Brandsyn gennemføres for at kontrollere, om kravene til brandværnsforanstaltninger er overholdt.
Jo større brandsikkerhed jo mindre er risikoen for at brand opstår og breder sig, og dermed nedbringes risikoen for skader på personer, ejendom og miljø.

Samtidig kontrolleres, at redningsberedskabet har forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Påbud og forbud

Hvis der Konstateres mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe forholdende i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse omstændigheder nedlægges forbud mod at benytte stedet. Forbuddet opretholdes indtil brandsikkerheden er bragt i orden.

Hvor går vi brandsyn

 • Fredede bygninger 
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer 
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg 
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende 
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger. Det fremgår af beredskabsloven § 34, stk. 2 eller § 35, stk. 3

Ovennævnte lokaliteter er omfattet af reglerne om brandsyn uanset om de er privatejede eller offentlige.