Hvad må man aldrig?

Det er aldrig tilladt...

Du må som privatperson- uanset om der er indført afbrændingsforbud eller ej - aldrig:

Brænde haveaffald af, undtaget som Skt. Hans-bål, efter reglerne om Skt. Hans-bål.

Afbrænde eller forsøge at afbrænde giftige, ikkebrandbare materialer og affald

Bruge åben ild i naturområder uden ejerens særlige tilladelse

Henkaste cigaretskodder eller cigaretter, eller andet tobaksaffald

Henkaste metal- eller glasgenstande, eller andet affald

Bruge fyrværkeri udenfor den tilladte periode i december/januar.

Lovgivning

Det gælder ifølge afbrændingsbekendtgørelsen altid, uanset om der er afbrændingsforbud, at:

Der skal udvises forsigtighed ved enhver afbrænding, optænding, brug af apparater mv. Aktiviteten skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Afbrænding, optænding, brug af apparater mv. skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

Afbrænding, optænding, brug af apparater mv. må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.

Manglende iagttagelse kan betyde straf- og erstatningsansvar.

I henhold til naturbeskyttelseslovgivningen gælder altid følgende:

I skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand, medmindre ejeren har givet tilladelse.

Tobaksrygning er forbudt i tiden fra 1. marts til 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt disses umiddelbare nærhed, medmindre ejeren har givet tilladelse.

Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.

Tilladelse fra en ejer bortfalder, hvis der af beredskabet er indført forbud mod afbrænding m.v. de pågældende steder.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen gælder altid følgende:

Hvis din kommune tillader det, kan du afbrænde haveaffald af Sankt Hans aften. Det er ikke tilladt ellers som borger eller grundejer at afbrænde haveaffald. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen.

Afbrænding på Sankt Hans aften skal dog ske under de betingelser, som din kommune har fastsat eller som følger af andre regler, herunder eventuelle afstandskrav, krav om agtpågivenhed og krav til den maksimale mængde, som må afbrændes.

Siden er sidst opdateret 26. juni 2023